Nu hamnar vi över 410 ppm.

I maj 2013 uppmättes för första gången dygnsvärden på över 400 ppm (miljondelar). Tillfället före det var för cirka tre miljoner år sedan! Drygt tre år senare, 29 augusti 2016, uppmättes det årets enda dygnsvärde under 400 ppm; 399,86 ppm. Det kan dröja tiotusentals år eller mer innan det händer igen. Under april 2017 kom de första dygnen med över 410 ppm, vilket under de kommande åren blir det normala. Några år in på 2020-talet passeras sedan 420 ppm.

Varje år når mängden CO2 i atmosfären ett högsta värde i april eller maj, innan sommaren och fotosyntesen sätter igång riktigt på norra halvklotet. De senaste årens maximala dygnsvärden på Mauna Loa:

2017: 410,52 ppm (4 maj)
2016: 409,44 ppm (9 april)
2015: 404,65 ppm (8 april)
2014: 402,34 ppm (19 maj)
2013: 400,27 ppm (16 maj)

Utan en stor och snabb omställning till ett fossillfritt samhälle lär vi passera 450 ppm under 2030-talet, och sedan även 500 ppm troligen runt år 2060.

Innan industrialseringen, det vill säga innan vi människor började gräva upp fossilt kol i form av olja, naturgas och kol, låg halten CO2 mycket stabilt i närmare tiotusen år på nära 280 ppm. Det är ökningen från den nivån som är den största anledningen till de förändringar av klimatet som vi nu kan konstatera.

Trots att det nu gått över 25 år sedan den första rapporten från FNs klimatpanel fortsätter utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Utsläppen minskar inte ens än så länge, sett ur ett globalt perspektiv. Mängden CO2 i atmosfären ökar för varje år, oftast med 2-3 ppm per år.

Ett beräknat* värde för den nuvarande halten är:

CO2 = 400.000000? ppm

Under norra halvklotets sommarmånader minskar mängden CO2, i takt med att träd och annan växtlighet binder kol från atmosfären och når ett minsta värde, oftast runt månadsskiftet september-oktober, för att sedan åter öka.

Oftast refererar man till de mätningar som görs på Mauna Loa Observatory, Hawaii. De två diagrammen nedan uppdateras varje månad, och tittar vi tillbaks under de senaste åren har mängden CO2 i genomsnitt ökat med cirka 2 ppm per år. Det senaste åren till och med ca 3 ppm/år. Trenden går verkligen inte åt rätt håll!


Öppna i nytt fönster

 


Öppna i nytt fönster

* Det beräknade värdet bygger på en extrapolering från de senaste månadernas uppmätta värden i kombination med den naturliga variationen under ett år.

Många klimatdebattörer menar idag att vi för att undvika alltför stora följdproblem av den globala uppvärmningen borde sträva efter att stabilisera mängden CO2 under 350 ppm.
Det var NASAs James Hansen som 2008, tillsammans med ett antal andra kollegor, publicerade en artikel med titeln: "Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?" Den artikeln går att ladda ner från den här sidan: arxiv.org

Organisationen 350.org lyfter just 350 ppm CO2 som det egentliga långsiktiga målet i det internationella klimatarbetet. De arbetar främst i USA, men har avdelningar i flera andra länder.

För att komma ner till 350 ppm behöver vi dels så gott som helt få bort alla utsläpp av växthusgaser och dessutom utveckla teknik som även kan ta bort en del av de utsläpp som vi redan orsakat. Två svenska företag som arbetar med intressanta tekniker är:

Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013. Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige. 2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990.

Om vi räknar ur ett konsumtionsperspektiv och tar ansvar även för utsläpp i andra länder som orsakats av import av varor samt internationella flyg och båtresor, hamnar utsläppen däremot på storleksordningen 10 ton per person. Den siffran bör enligt rapporten Konsumtionens klimatpåverkan "minska till hälften 2020 och till en femtedel 2050 om utsläppen från den egna konsumtionen inte ska överstiga den önskvärda utvecklingen av de globala utsläppen räknat per person." En långsiktigt hållbar global nivå av utsläppen brukade tidigare ofta anges till 1-1,5 ton per capita, med ju mer växthusgaser det blir i atmosfären desto lägre hamnar det värdet. Vi behöver idag snarare sikta på noll, och på längre sikt även "negativa" utsläpp - alltså skapa ett samhälle som binder mer kol från atmosfären än det släpper ut.

Elmopedturnén har ofta haft med en 350-skylt på scenen. Våra mopeder går bara 45 km/h, men vi vill varna för den kollektiva fortkörning som mänskligheten ägnar sig åt.

Vi måste helt enkelt dra ner på farten!


 
Följ Mej          Copyright © Pär Holmgren 2013